Anslag: Miljö- och byggnadsnämnden 2024-06-19

Instans: Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-06-19

Paragrafer: §§ 78-94 varav § 79 omedelbart justerad

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-20

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-12

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid avdelning miljö och bygg

Sekreterare: Lisa Nilsson