Kungörelse: Ansökan om bygglov för nybyggnad av garagebyggnad för båtar inkl. omklädningsrum, samlingsrum mm för Svenska Sjöräddningssällskapet på fastigheten BERGNÄSET 5:2

Luleå kommun har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av garagebyggnad för båtar inkl. omklädningsrum, samlingsrum mm på fastigheten BERGNÄSET 5:2

Detaljplan A388 gäller för fastigheten. Där sökt åtgärd placeras anger detaljplanen att användningsområdet är prickmark som ej får bebyggas. Åtgärden avviker från gällande detaljplan.

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Situationsplan Pdf, 125.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan 1 Pdf, 134.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan 2 Pdf, 156.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sektion A-A Pdf, 133.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sektion B-B Pdf, 125.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Fasad 1+2 Pdf, 156.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Fasad 3+4 Pdf, 179.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2024-07-17. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2024-536 och skickas till: Luleå kommun, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se