Kommunikationspolicy och grafisk profil

Luleå kommun har tre huvuduppdrag: bygga samhälle, skapa attraktion och ge service. Den bild omvärlden har av oss är betydelsefull för våra möjligheter att nå verksamhetens mål. Bilden förstärks av en tydlig grafisk profil som synliggör Luleå kommun som avsändare.

Professionell kommunikation kännetecknas av att den sker i tre steg som bygger på varandra.

 • Information handlar om att sammanfatta ett underlag till meningsfulla budskap, riktade mot definierade målgrupper.
 • Kommunikation innebär att man skapar dialog kring budskapen så att målgrupperna delar kunskapen.
 • Målet är att skapa långsiktiga relationer med målgrupperna kring ett ömsesidigt engagemang.

Kommunikationspolicyn och Luleå kommuns grafiska profil vägleder hur kommunens chefer och medarbetare ska arbeta med dessa frågor.

Gå direkt till:

Kommunikationspolicy

Luleå kommuns kommunikation ska stödja verksamhetens uppdrag. Vår kommunikation ska kännetecknas av öppenhet, saklighet och tillgänglighet. Vi ska aktivt bjuda in till dialog kring kommunens verksamheter för att underlätta medborgarnas delaktighet i den demokratiska
processen. Alla anställda har ett ansvar för att hålla sig informerade inom sitt verksamhetsområde samt att bidra till att forma bilden av Luleå kommun och platsen Luleå. Som chef i Luleå kommun har man ett särskilt ansvar för att skapa delaktighet och engagemang kring verksamhetens uppdrag och mål.

Om Luleå kommuns grafiska profil

Luleå kommuns grafiska profil ska säkerställa att kommunen syns i alla sammanhang där vi är avsändare. På detta sätt blir Luleå kommun lätt att känna igen samtidigt som den grafiska profilen skapar en visuell enhetlighet i hela organisationen.

Luleå kommuns nuvarande grafiska profil fastställdes av Kommunfullmäktige 2012. Det har nu blivit dags för en revidering eftersom anpassning till digitala kanaler är nödvändig. Bland annat av logotypen, färgpalett, typsnitt, mallar och grafiska dekorelement. Revideringen syftar även till att skapa ett modernt och tidsenligt uttryck.

Luleå kommuns kommunikationsenhet har det övergripande ansvaret för den grafiska profilen. Kommunikationsenheten ska även säkerställa att den grafiska profilen används inom avsett kommunikationsområde och på rätt sätt.

Kontakt

Kommunikationsenheten, Luleå kommun
E-post: kommunikation@lulea.se
Besöksadress: Stadshuset, Rådstugatan 11

Postadress:
Luleå kommun
Kommunikationsenheten
Stadshuset, Rådstugatan 11
971 85 Luleå

Dokumenttyp: Policy

Dokumentnamn: Kommunikationspolicy och grafisk profil

Fastställd: 2013-02-21

Giltighetstid: Löpande

Dokumentansvarig; Kommunikationschef

Reviderad: 2020-05-15

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för: Luleå kommuns förvaltningar.

Logotypen

Den nya logotypen är anpassad och bearbetad för att bättre passa digital användning som ofta kräver små storlekar. Jämnare linjer på vapensköld och ordbild gör logotypen tydlig även då den används i vitt på färgade bakgrunder/foton/film.

Ladda ner logotyp

Bilder på delar av stadsvapnet som har utvecklats

Modernisering av vapenskölden

 1. Mer markerad sköldform
 2. Förenkling av borgkrönet
 3. Grå sköldkant
 4. Grå sköldkant
 5. Fasad nyckelplatta, korsformad hålform
 6. Förenklade, mer jämnttjocka nycklar

Bilder på historisk utformning av stadsvapnet

Så här har Luleå kommuns stadsvapen sett ut historiskt. Det är även kommunens symbol. I Luleå stads grundläggningsbrev från 1621 fick staden som märke i sitt sigill ”twå nycklar, den ene upåth och den andre nedhföre wände”.

De korslagda nycklarna har ett samband med Petri nyckel. Nederluleå kyrka i Gammelstad var nämligen helgad åt aposteln Petrus. På sigillet står årtalet 621 enligt dåtidens förkortningsregler där tusentalet ej skrevs ut. Grunden till kommunvapnet är stadssigillet.

Men det var först 1942, i samband med inrättandet av Luleå luftvärnskår, som Luleå stads vapen officiellt fastställdes av regeringen. Beskrivningen lyder: ”I fält av silver två blå
nycklar i kors, den vänstra störtad”.

Råneås vapen innehöll också en nyckel samt ett utböjt kors och en kvarnsten. Färgerna var rött och guld. Råneå hade ju tillhört Luleå socken, därav nyckeln. Korset och kvarnstenen hämtades från Jonas Meldercreutz vapen.

Nederluleå kommuns vapen fastställdes så sent som 1952. Det hade blå botten samt en nyckel och två klöverblad i silver. Nyckeln utformades enligt de medeltida kalkmålningarna i Nederluleå kyrka. Klöverbladen kom från sockensigillet.

Efter kommunsammanslagningen 1969 blev Luleå stads vapen den nya storkommunens officiella vapen. Motivet var att nyckeln, som samtliga ingående kommuner i nya storkommunen hade som symbol, hade den mest kända utformningen i stadsvapnet.

Den nya logotypen

Logotypen består av stadsvapnet samt ordbilden ”Luleå kommun”. Den färgade logotypen är den primära versionen som ska användas. När det inte är möjligt kan någon av de framtagna varianterna av logotypen användas.

Det finns två versioner av logotypen, där ordbilden skrivs på en eller två rader. Använd den som passar bäst tillsammans med det övriga utrymmet.

Logotyp testbild

Logotypen finns nedladdningsbar i olika format för tryck, skärm och för webb. Välj den version som passar bäst för det tänkta sammanhanget.

Färger i logotypen

Nycklarna i vapenskölden är ljust blå och texten Luleå kommun är mörkblå. Den grå färgen i ramen runt vapenskölden är en förenkling av det ursprungliga silvret i stadsvapnet (läs mer under Stadsvapnets historia). Murkrönet går i guldgult och symboliserar stadsrättigheterna samt den kommunala myndigheten.

Friyta

Logotypen ska inte ligga trångt utan det ska finnas friyta på alla sidor. Om logotypen är inlagd i bild är det extra viktigt att lugnet inom friytan respekteras.

Bild som visar friyta runt logotypen

Varianter

Logotypen finns både i de traditionella färgerna och som helvit eller helsvart. Den grå varianten är endast tänkt för tryck som inte är i flerfärg. När du använder den vita logotypen, tänk på kontrastförhållandet mot bakgrunden så att den syns tillräckligt bra. Läs mer om kontrast under avsnittet Färgkombinationer och tillgänglighet.

Testbild

Märke

I vissa sammanhang finns anledning att endast använda märket – utan ordbilden Luleå kommun. Det kan handla om begränsade ytor där ordbilden inte ryms eller där det tydligt framgår att Luleå kommun är avsändare. Exempel är pennor eller i digitala sammanhang som profilbilder, filmgrafik eller power point-presentationer.

Logotyp märke

Regler för andra grafiska symboler inom Luleå kommun

Grafiska symboler för verksamheter används alltid tillsammans med Luleå kommuns logotyp. Innan en verksamhet tar fram en ny grafisk symbol ska den godkännas av kommunikationschefen.

Verksamheter med egen grafisk profil

Kommunstyrelsen beslutar ifall en kommunal verksamhet får ha en egen grafisk profil som avviker från Luleå kommuns.

Färger

En färgskala som speglar Luleå ger oss en bredare och mer kontrastrik färgpalett.

Profilfärger och accentfärger

Färgcirkel för profilens färger

1. Profilfärger

Profilfärgerna är hämtade från vårt kommunvapen och är de färger som främst ska användas i vår formgivning för att ange vår profil och skapa igenkänning.

2. Accentfärger

Accentfärgerna är inspirerande av av hela Luleå kommuns omgivningar, såväl som landsbygd, stadsmiljö och natur. De kompletterar profilfärgerna och skapar en visuellt bredare och mer mångfacetterad bild av Luleå kommun. De kan användas i olika procent.

Färgkoder

Profilfärger

Profilfärg: Näringsliv
CMYK: 100/50/0/30
RGB: 0/82/140
HEX: #00528c
PMS 7692

Profilfärg: Skärgård
CMYK: 70/15/0/25
RGB: 46/139/183
HEX: #2e8bb7
PMS 7689

Profilfärg: Glöd
CMYK: 0/40/80/0
RGB: 247/169/65
HEX: #f7a941
PMS 137

Profilfärg: Sten
CMYK: 0/0/0/40
RGB: 178/178/178
HEX: #b2b2b2
PMS Cool gray 4

Accentfärger

Accentfärg: Kulturliv
CMYK: 0/80/60/0
RGB: 234/81/83
HEX: #ea5153
PMS 1787

Accentfärg: Energi
CMYK: 0/60/100/0
RGB: 239/125/0
HEX: #ef7d00
PMS 151

Accentfärg: Midnattssol
CMYK: 0/20/85/0
RGB: 255/206/50
HEX: #ffce32
PMS 116

Accentfärg: Skog
CMYK: 100/10/60/42
RGB: 0/100/87
HEX: #006457
PMS 336

Accentfärg: Norrsken
CMYK: 85/0/38/0
RGB: 0/168/171
HEX: #00a8ab
PMS 3262

Accentfärg: Isväg
CMYK: 42/0/20/0
RGB: 159/213/213
HEX: #9fd5d5
PMS 324

Accentfärg: Grönska
CMYK: 45/9/69/23
RGB: 133/159/92
HEX: #859f5c
PMS 576

Accentfärg: Stål
CMYK: 0/0/0/60
RGB: 135/135/135
HEX: #878787
PMS Cool gray 8

Accentfärg: Citypuls
CMYK: 50/80/0/20
RGB: 115/63/129
HEX: #733F81
PMS 7662

En färgskala som speglar Luleå…

Färghjul

Ger oss en bredare och mer kontrastrik färgpalett.

Färghjul

Färgkombinationer och tillgänglighet

Vår kommunikation ska vara tydlig och tillgänglig för alla. Därför är det viktigt att alltid eftersträva tydlig kontrast och läsbarhet samtidigt som designen ska vara tilltalande och förstärka budskapet.

Tänk på att tillgänglighet inte enbart styrs av färgval utan att det även handlar om kontraster i form av tjocklek och storlek på texter.

Är du osäker använd kontrollfunktioner som exempelvis
webbriktlinjer.se/riktlinjer/126-tillrackliga-kontraster Länk till annan webbplats.

Exempel på kontrastkontroll, läsbarhet i text

Profilfärger

Exempel på kontrastkontroll för profilfärger

Accentfärger

Exempel på kontrastkontroll för accentfärger

Exempel på text i rubrik

Exempel på kontrastkontroll för rubrik

Färger i designelement

För illustrationer, grafik och andra dekorativa element så kan färgerna användas i fler toner och kombinationer då kraven på kontrast inte är lika höga som i rena textsammanhang. Exempelvis ton i ton och i ljusare nyanser.

Exempel på färger i designelement

Typografi

Protipo är en mångsidig och bred typsnittsfamilj med många olika skärningar och stilar som tillsammans skapar både enhetlig, modern, tydlig och variationsrik typgrafi. Väl anpassad för såväl digital kommunikation som print. Protipo finns tillgängligt via Adobe Creative Cloud för de som producerar kommunikation inom Luleå kommun.

Externt typsnitt

Typsnitt för exempelvis Power-point, Worddokument och styrdokument

Använd dessa typsnitt för övrig kommunikation och information, exempelvis produktion av worddokument, Power Point-presentationer, interna styrdokument och dokumentation. Typsnitten är installerade på kommunens arbetsdatorer.

Interna typsnitt

Att välja skärning/stil

Se visuella exempel på tillämpning av typografi under avsnittet Visuella exempel i grafiska profilen. Här följer några generella råd och tips:

 • Rubriker gör sig oftast bäst i feta stilar som Bold, Extrabold eller Black. Narrow och Compact är utrymmeseffektiva och ger en väl sammanhållen ordbild. Ibland kan en tunnare skärning/stil vara värt att testa för ett lite mjukare intryck. Glöm ej då att kontrollera kontrast.
 • Mellanrubriker kan gärna ha en fetare stil, som Semibold eller Bold. Här kan Narrow eller Compact vara bra.
 • Ingresser kan också ha en fetare stil exempelvis Semibold.
 • Brödtext sätts i Protipo Regular.
 • Bildtexter kan sättas Protipo Light Italic eller Protipo Regular Italic om de ska särskiljas extra från brödtext.

Checklista för god typografi

 • Skapa tydlig hierarki mellan rubriker, ingresser och brödtext genom storlek, stil och kontrast.
 • Inom varje produktion, exempelvis en trycksak, en serie roll-ups eller annonskampanj är det bra att vara konsekvent med storlek på texter.
 • Blanda inte för många textstilar i samma produktion.
 • Håll rubriker korta och kärnfulla.
 • Vid helversal typografi, tänk på att spärra texten.

Vägledande exempel för typografi

Här visas ett exempel på hur texter kan typograferas för att skapa en tydlig läsordning och struktur. Tänk på att detta endast är ett exempel och att olika format skapar olika förutsättningar för en god och läsbar typografi.

Bild på annons för vägledande exempel för typografi
 1. Bildtext: Protipo Light Italic
 2. Rubrik: Protipo Compact Extra Bold
 3. Ingress: Protipo Bold
 4. Brödtext: Protipo Regular
 5. Mellanrubrik: Protipo Bold, i versaler

Mönster

Som en del i vår grafiska profil har vi tagit fram ett mönster som baseras på en förenklad detalj från den nedre delen av vapenskölden. Mönstret kan användas ton i ton i olika procentstyrka, mot vit bakgrund eller i bilder. Mönstret finns i färgpalettens färger samt vitt. Se exempel på tillämpning av mönstret under avsnittet Visuella exempel i grafiska profilen.

Bild på mönster

Grafik

Delar från mönstret kan brytas loss för att skapa dynamisk grafik och göra en layout mer levande och tilltalande. Kan användas till tonplattor, infografik, för att skapa vita ytor på en bild eller som ett dekorativt element. Se visuella exempel på tillämpning av grafik under avsnittet exempel i grafiska profilen.

Bild på detalj från mönster

Så här jobbar du med grafiken

Grafikens delar finns samlade på ett klippark som ett vektor-original i Adobe Illustrator. Här kan du plocka delar, ändra färger och skapa anpassad grafik för din produktion. Tänk på att konvertera färgerna till RGB om grafiken ska användas för film eller bildskärmar där färgsystemet RGB används.

Grafik i mönster som dokument

Visuella exempel och mallar

Här finns visuella vägledande exempel på hur den grafiska profilen kan användas i olika sammanhang. Du kan även ladda ner mall för PowerPoint-presentationer.

Omslag broschyrer

Bild på visuella exempel för framsidor för broschyrer
 1. Dokumenttyp
 2. Välj passande färg från färgpaletten till dessa ytor

Formgivning av framsidesmallarna beställs från kommunikationsenheten. Kontakta enheten på kommunikation@lulea.se

Annonser

Bild på visuella exempel för annonser

Formgivning av annonser beställs från kommunikationsenheten. Kontakta enheten på kommunikation@lulea.se

Roll-ups

Formgivning av roll-ups beställs från kommunikationsenheten. Kontakta enheten på kommunikation@lulea.se

Bild på visuella exempel för roll-ups

Digitalt och sociala medier

Bild på exempel för digitalt och sociala medier
 1. Ny profilbild på Facebook
 2. Inläggsbild i ny design

Digitalt – filmgrafik

Bild på exempel på filmgrafik
 1. Startbild
 2. Profil i hörnet
 3. Exempel på namngrafik
 4. Exempel på namngrafik
 5. Exempel på slutplatta

Power-Point

Bild på PowerPoint-mall

När du ska göra en presentation för Luleå kommun ska den här PowerPoint-mallen användas.

Ladda ned PowerPoint-mallen (intranät) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Signatur, e-post

För att uppträda på ett enhetligt och professionellt sätt ska vi använda en standard för e-postsignaturen. Se exempel nedan.

Så här ser en e-postsignatur ut i Luleå kommun

Namn
Titel
Verksamhet (om nödvändigt)
Luleå kommun
971 85 Luleå
Tfn 0920-45 30 00
www.lulea.se

Du kan läsa hur Luleå kommun behandlar personuppgifter här: https://www.lulea.se/personuppgift

Profilbilder

För att förstärka den grafiska identiteten ska Luleå kommun använda ett antal återkommande profilbilder. Bilderna ska harmoniera med de bilder som används i Luleås platsmarknadsföring.

Profilbilderna finns tillgängliga med både sommar- och vintertema beroende på vilken tid på året de används.

Kommunikationsenheten beslutar vilka kommungemensamma profilbilder som ska användas för Luleå kommuns verksamhet. Förvaltningarna ansvarar för sina egna verksamhetsbilder.

Profilbilderna finns tillgängliga i tre olika format.

Profilbilderna finns att ladda ned i kommunens bildarkiv på intranätet (finns under ”Mina system”).

Bild på profilbilder

Sidan uppdaterades den 8 maj 2023