Underrättelse om granskning: Förslag till detaljplan för del av Sunderbyn 42:6 m.fl, Landbaserad fiskodling. SBF 2021/888

Stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Sunderbyn 42:6 m.fl, Landbaserad fiskodling. Planen huvudsakliga syfte är att möjliggöra etablering av verksamheten för odling och landbaserad fiskodling. Planen syftar även till att bevara befintliga naturvärden vid strandängarna. Parallellt med detaljplanen prövas verksamhet med landbaserad fiskodling i en miljötillståndsansökan. Tillståndsprövningen är en separat process. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan.

Planområdet är beläget cirka 600 meter norr om Avan färjeläge i Norra Sunderbyn i direkt angränsning till väg 97, Bodenvägen. Avstånd till centrala Luleå är cirka 20 km. Planområdet är cirka 14,9 hektar stort. Detaljplanen bedöms vara förenlig med intentionerna i gällande översiktsplan. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning krävs. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande.

Detaljplanen har visats för samråd 10 februari – 3 mars 2023 och har bearbetats till granskning.

Här befinner vi oss i planprocessen
Planförslaget med tillhörande underlag visas för information från och med 2023-04-13 till 2023-05-15 på följande platser:

  • Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/planer
  • Stadsbyggnadsförvaltningen receptionen, Bangårdsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Kulturens hus

Har ni inte möjlighet att ta del av informationen via webbsidan eller på någon av lokalerna så kan vi skicka utskrift till er, mot en kostnad. Hör i så fall av er via telefon eller mail.

Vi vill ha din skrivelse senast 15 maj 2023. Ange tydligt namn och adress samt diarienummer SBF2021/888 i skrivelsen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 15 maj 2023 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen

Synpunkter på detaljplanen skickas till:

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

eller postadress:

Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering,
sektion plan
Bangårdsgatan 12
972 35 Luleå.

Eller till e-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.