Kungörelse: Antagen detaljplan för del av Svartön, del av Svartön 18:17 m.fl. Luleå hamn, Victoriahamnen

Detaljplan för del av Svartön, del av Svartön 18:17 m.fl. Luleå hamn, Victoriahamnen är nu antagen

Kungörelse

Dnr SBF2022/847 – KLF2023/1074

Kommunfullmäktige i Luleå kommun har den 23 oktober 2023, § 200, antagit detaljplan för del av Svartön, del av Svartön 18:17 m.fl. Luleå hamn, Victoriahamnen

Här finns detaljplaner listade: Pågående detaljplaner - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Protokollet över beslutet justeras den 1 november 2023 och tillkännagivande av justeringen anslås på kommunens anslagstavla den 1 november 2023

Överklagan

Beslutet om antagande av planen kan överklagas till Mark- och miljödomstolen

Överklagandet ska vara ställt till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt, men skickas till Stadsbyggnadsförvaltningen, Bangårdsgatan 12, 972 35 Luleå eller via e-post stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se inom tre veckor från att protokollet anslogs på kommunens anslagstavla.

Överklagandet ska vara skriftligt. Du ska ange stadsbyggnadsförvaltningens ärendenummer, beskriva varför och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras samt ditt namn och adress.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Förvaringsplats för kungörelse

Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli

Ansvarig för kungörelsen: Frida Lundström