Kungörelse: Granskning av förslag till VA-plan 2040

I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster 6 c § har Luleå kommuns VA-plan 2040 (vattentjänstplan) varit ute på samråd under tiden 30 november 2023 – 10 januari 2024. Under samrådet har alla, såväl politiker som privatpersoner, näringsliv och organisationer, fått möjlighet att bidra med synpunkter på förslaget.

Efter samrådet har 4 yttranden inkommit. Yttrandena har sammanställts och inkomna synpunkter besvaras i Samrådsredogörelse VA-plan 2040 för Luleå kommun. Samtliga yttranden finns även att tillgå i sin helhet hos Luleå Miljöresurs AB.

Förslag till VA-plan 2040 för Luleå kommun ställs nu ut för granskning. Granskningstiden pågår under 18 mars-15 april.

Syftet med planen

VA-planen beskriver hur vatten- och avloppsförsörjningen ska ske för hela Luleå kommun, både för de som har kommunal VA-försörjning och för den som har enskild lösning. Delar av den nya VA-planen utgör också kommunens vattentjänstplan som beskriver hur behovet av vattentjänster ska tillgodoses.

Synpunkter

Se förslaget på vår webbplats: Vatten och avlopp Luleå kommun - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats. och lämna synpunkter via e-post till diarie@lumire.se eller via vanlig post på följande adress:

Luleå Miljöresurs AB
Gårdsvägen 11
973 47 Luleå

Eventuella synpunkter på VA-planen ska lämnas skriftligen senast den 15 april 2024.

Frågor

Frågor kan ställas till Ulrika Larsson, Lumire
Telefon: 0920-45 32 49
E-post: ulrika.larsson@lumire.se