Proaktiv vård genom kostdata

För människor som bor på vård- och omsorgsboenden är planering av kost och nattfasta särskilt viktiga för hälsan. Genom projektet Balderspyramiden ska det bli lättare att samla in data om vad och hur mycket brukarna äter, för att bättre kunna jobba proaktivt för att undvika undernäring.

Projektet kommer att fokusera på undernäring i form av måltidsintag, vikt och nattfasta. Målet är att bygga en webbapplikation där personalen ska rapportera in brukarnas måltidsintag på ett snabbt och enkelt sätt. Utifrån detta beräknas sedan hur lång nattfasta de haft, och genom en digital våg samlas data regelbundet in om brukarnas vikt.

Målet med projektet är att snabbt kunna förutspå behov och kunna sätta in insatser som motverkar undernäring och undervikt.

Socialförvaltningen ser en stor vinning i att arbeta mer digitalt och proaktivt. Att samla in data över tid och sedan översiktligt kunna se mönster och korrelationer kommer att vara en central del i framtidens omsorgsarbete.

För kommunen innebär projektet en möjlighet att testa ett nytt data- och informationsdrivet arbetssätt. Samt att få utvärdera och utveckla plattformen användarcentrerat.

Pilotprojekt som utgår från användarnas behov

Innovationsprojektet genomförs som ett pilotprojekt på ett vård- och omsorgsboende med 27 brukare fördelat över 3 avdelningar. All personal på boendet, samt ansvarig sjuksköterska, berörs av projektet. Genom att involvera dessa i utvecklingsprocessen, säkerställs att webbapplikationen utformas efter de behov och det arbetssätt som personalen önskar.

I ett större perspektiv kommer projektet också bidra med ett lärande kring hur man kan samla in och använda data för att kunna se mönster och eventuella korrelationer, men också för att underlätta samarbete mellan olika professioner.

Balderspyramiden i korthet

  • Datum: 2024
  • Budget: 150 000 SEK
  • Partners: Avanto Care
  • Frågeställning:
    Hur skulle vi kunna jobba proaktivt med att sätta in rätt kostinsatser, så att brukare på vård- och omsorgsboenden undviker undervikt och undernäring?