Digital modell ska bidra i samhällsbyggandet

Luleå kommun står inför en spännande och utmanande samhällsomställning. Samtidigt som staden behöver ge plats till industrier och ny infrastruktur, måste det ske på ett sätt som skapar en attraktiv, kreativ, jämställd och hållbar stad att leva och bo i. Här ska en digital modell hjälpa olika aktörer att synliggöra och hantera de intressekonflikter som kan uppstå.

Samhällsplanering baserat på data och fakta

En stad är utgörs av ett komplext system av människor, hus, maskiner och infrastruktur som möjliggör transporter och samhällstjänster som underlättar våra liv. Det kan vara svårt att överblicka vilka konsekvenser som olika val i stadsutvecklingen kan få. Genom att bygga upp en digital modell av staden, baserat på socioekonomisk data, samt data från hur stadens offentliga rum används, kan man testa olika händelser för att utvärdera vilka effekter de får.

Målet är att denna geodatamodell ska stödja Luleås ambitioner att integrera de tre hållbarhetsperspektiven: grönt, jämställt och digitalt. Ett annat mål med projektet är att förstå hur geodata kan bidra till en datadriven och resurseffektiv samhällsbyggnad. Samhällsplanering handlar till stor del om att göra avvägningar mellan olika intressekonflikter och med hjälp av en digital tvilling hoppas man kunna fatta mer välinformerade och faktabaserade beslut.

Grönt jämställt digitalt Luleå

  • Datum: april 2023 - mars 2024
  • Partners: Luleå tekniska universitet, AFRY
  • Budget: 2,1 MSEK
  • Frågeställning:
    Hur skulle vi kunna skapa en hållbar och jämställd stadsutveckling?

Samverkan med expertis från både akademin och teknikvärlden

Samverkan med expertis från både akademi och teknikkonsulter
Projektet är ett samarbete mellan parterna Luleå kommun, Luleå Tekniska Universitet och teknikföretaget AFRY. Finansieringen har projektparterna delat mellan sig och gått in med 600 000 SEK vardera, ytterligare 900 000 SEK har tillkommit genom medel från Vinnova.

  • Luleå kommun bidrar med workshop och behovsframställning samt kunskapsspridning I slutet av projektet. Fokus för kommunen är att skapa en socialt hållbar stad som bidrar till den gröna omställningen.
  • Luleå tekniska universitet bidrar främst med kompetens kopplat till social hållbarhet och sociala innovationer och omställningar med människan I centrum.
  • AFRY har erfarenhet av att bygga interaktiva stadsmodeller och att planera och utveckla hållbara städer.