Sensorteknik ska ge ökad trygghet för boende

Hur kan personalen utan dröjsmål uppmärksammas på att brukare på vård och omsorgsboende är i behov av hjälp?

Med hjälp av sensorer är det möjligt att snabbt uppmärksamma behov av hjälp. Genom sensorer som känner av om brukaren ramlar eller reser sig ur sängen och därmed riskerar att falla larmas personalen omedelbart. Personalen kan då snabbt finnas på plats för att ge den hjälp som behövs. Sensorerna ger förutom att upptäcka fall, eller risk för fall, också en möjlighet att utföra tillsyn digitalt. Digital tillsyn innebär att personalen på förhand överenskommen tid loggar in i sensorn och utför tillsyn via sensorn istället för ett fysiskt besök. På så sätt behöver inte brukaren bli störd, främst nattetid, av att någon kommer in i rummet.

Skolroboten AV1 i olika lägen
Roboten AV1

På Kronans vård och omsorgsboende genomförs ett pilotprojekt på två avdelningar för att testa sensorteknik för ökad trygghet. Den teknik som används ska vara drift- och kvalitetssäkrad samt ge bästa möjliga förutsättningar för att vara på rätt plats vid rätt tid.

Om sensorn används och vilka funktioner som i sådana fall är aktiverade bedöms i samråd med brukare, anhöriga, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och personal på boendet. Inga funktioner aktiveras i sensorn om inte brukaren godkänner detta, utan då används istället andra, traditionella arbetssätt.

Trygghetsskapande teknik är en viktig del i verksamheten för att kunna bedriva en trygg och säker vård och omsorg.

Projektet Sensoralarm i korthet

  • Datum: 2024–
  • Budget: 619 000 SEK
  • Partners: Sensio RoomMate
  • Frågeställning
    Hur kan personalen utan dröjsmål uppmärksammas på att brukare på vård och omsorgsboende är i behov av hjälp?

Pilotprojekt ska testa både ny teknik och nya arbetssätt

Projektet fokuserar på att testa ny teknik som ska kunna möjliggöra för personal eller att utan dröjsmål uppmärksamma brukares behov av hjälp om denne själv inte har förmåga att påkalla uppmärksamhet.

Nya förväntningar på kommunen om att vara mer digitalt tillgängliga i takt med ett alltmer digitalt samhälle som demografiskt blir äldre skapar nya användningsområden för trygghetsskapande teknik som ständigt behöver utvecklas.

Trygghetsskapande teknik blir en allt viktigare del i verksamheten för att kunna bedriva en trygg och säker vård och omsorg.

Genom denna pilot ska tekniken testas så att kommunens medborgare ska få ökade förutsättningar för ett självständigt liv samt att personal får förbättrade möjligheter att anpassa tekniken till brukarens behov. Den teknik som används ska vara drift- och kvalitetssäkrad samt ge bästa möjliga förutsättningar för att vara på rätt plats vid rätt tid.

I piloten har 2 avdelningar med 18 lägenheter utrustas med sensorbaserad teknik för att erbjuda och använda sig av teknik som möjliggör det för brukare att påkalla samt automatiskt larma personal vid behov av stöd och hjälp.

Syftet är att effektivisera och frigöra omsorgsresurser för att kunna öka omsorgskvalitén. Verksamheterna ska kunna erbjuda behovsanpassat stöd och insatser för tillsyn till de personer som behöver det, utifrån nya arbetssätt och denna trygghetsskapande teknik. Det kommer även att försök med att implementera nya arbetssätt som exempelvis innebär att personalen som utgångspunkt alltid i första hand ska göra digital i stället för fysisk tillsyn för att fastställa brukarens behov av hjälp och stöd.